دوره‌ها و سخنرانی‌ها

برگزاری دوره آموزشی «راهکارهای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی» برای فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) مخاطبین: فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی

دوره‌ها و سخنرانی‌ها

دوره MBA در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (درس مدیریت بازاریابی با رویکردی بر بازاریابی داخلی و خارجی)

برگزاری دوره مدیریت بازاریابی در دوره MBA دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (با رویکردی بر بازاریابی داخلی و بازاریابی خارجی)

کتاب‌ها و پژوهش‌ها

رونمایی از چهار عنوان کتاب دکتر جواد فقیهی‌پور در سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

در سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد