انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین

مولفین:

دکتر محمدحسین عباس‌نژاد
دکتر جواد فقیهی‌پور
حمیدرضا محمدزاده مهنه
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۷۱-۷۱-۳
سال انتشار: ۱۳۹۷
ناشر: دارالفنون
تعداد صفحه: ۱۷۳
قطع: وزیری
تیراژ: ۵۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.


فهرست مطالب

بخش اول: ادبیات نظری و تجربی انضباط سازمانی

فصل اول: درآمدی بر مفاهیم و تعاریف انضباط سازمانی

 

مقدمه     ۳

مفهوم نظم و انضباط           ۴

انضباط ظاهري     ۶

انضباط معنوي       ۶

اهداف انضباط       ۶

دیدگاه‌ها و نگرش‌های قدیم و نوین انضباطی در سازمان    ۷

تخلف انضباطی     ۷

انواع مشکلات انضباطی       ۸

شاخص‌های مورد توجه در رسیدگی به تخلفات     ۹

مجازات‌ها            ۱۰

رویکرد نوین، انضباط بدون تنبیه         ۱۱

رویکردهای انضباط ۱۳

خود انضباطي يا خودكنترلي   ۱۴

تنظيم و تدوين آيين‌نامه انضباطي        ۱۵

نظام انضباطي موقعيتي        ۱۶

فرایند انضباط        ۱۷

انواع نظام انضباطی در سازمانها          ۱۸

نظام انضباطی مناسب در سازمانها       ۱۸

عوامل مؤثر بر انضباط          ۲۰

فصل دوم: مروری بر مطالعات میدانی
 

مقدمه     ۲۳

پژوهش قریشی (۱۳۷۹)       ۲۳

پژوهش حسینی (۱۳۸۰)       ۲۴

پژوهش الیاسی (۱۳۸۳)        ۲۴

پژوهش ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ (۱۳۸۵)      ۲۶

پژوهش ابراهیمی (۱۳۸۷)     ۲۸

پژوهش فروتنی و بحرانی (۱۳۸۷)       ۲۸

پژوهش احمدى (۱۳۸۸)       ۲۹

پژوهش احمدی و جوادیان (۱۳۸۹)      ۳۰

پژوهش لطیفی (۱۳۸۹)        ۳۲

پژوهش لطیفی و همکاران (۱۳۸۹)      ۳۳

پژوهش ملک ثابت (۱۳۸۹)   ۳۴

پژوهش رضایی‌راد و ملک ثابت (۱۳۸۹)            ۳۷

پژوهش وروایی (۱۳۹۰)       ۳۸

پژوهش وروایی و جربانی (۱۳۹۰)       ۴۱

پژوهش جزيني و همکاران (۱۳۹۰)     ۴۲

پژوهش ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ و همکاران (۱۳۹۱)     ۴۴

پژوهش رستمی (۱۳۹۱)       ۴۹

پژوهش امیر‌نژاد (۱۳۹۲)      ۵۰

پژوهش احمدی (۱۳۹۲)       ۵۲

پژوهش عباسی و همکاران (۱۳۹۲)     ۵۳

پژوهش عامری و همکاران (۱۳۹۲)     ۵۵

پژوهش عامري و آهی (۱۳۹۳)          ۵۶

پژوهش عامري و همکارانش (۱۳۹۳)   ۵۸

پژوهش حسن‌آبادی (۱۳۹۴)  ۶۲

پژوهش آهی و بجانی (۱۳۹۴)           ۶۳

پژوهش سوری و همکاران (۱۳۹۴)      ۶۷

پژوهش آهی و همکاران (۱۳۹۴)        ۶۸

پژوهش کردعلیوند (۱۳۹۴)    ۶۹

پژوهش بهشتی و همکاران (۱۳۹۴)     ۷۱

پژوهش شاهمرادی و شیخویسی (۱۳۹۵)           ۷۲

پژوهش بهرامی باباحیدري و همکاران (۱۳۹۵)    ۷۲

پژوهش مرادی و همکاران (۱۳۹۵)      ۷۳

پژوهش ایرانمنش (۱۳۹۶)    ۷۵

بخش دوم: انضباط سازمانی در دانشگاه امین

فصل سوم: واکاوی و روش حل مساله

 

مقدمه     ۸۱

بیان مساله           ۸۱

اهمیت و ضرورت نوشتار       ۸۲

اهداف نوشتار        ۸۳

سوالات نوشتار      ۸۴

روش حل مساله     ۸۴

استراتژی نوشتار     ۸۵

مرحله اول کمّی (روش بنچ مارک)       ۸۵

مرحله دوم کیفی ( گراندد تئوری‌)        ۸۵

مرحله سوم کمّی (پیمایش)    ۸۷

داده‌های مورد استفاده          ۸۷

روش انتخاب جمعیت آماری  ۸۷

روش نمونه‌گیری    ۸۸

روش محاسبه حجم نمونه     ۸۸

زمان نمونه‌گیری    ۸۸

مکان نمونه‌گیری   ۸۸

ابزار نمونه‌گیری     ۸۹

روش تهیه پرسشنامه‌ها        ۸۹

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  ۸۹

فصل چهارم: تحلیل داده‌های میدانی

 

مقدمه     ۹۱

تحلیل داده‌ها در بخش روش بنچ مارک ۹۱

تحلیل داده‌ها در بخش روش گراندد تئوری‌         ۹۸

داده‌های گردآوری شده برای تحلیل به روش گراندد تئوری  ۹۹

کدگذاری باز داده‌ها ۹۹

کدگذاری محوری داده‌ها       ۱۰۰

کدگذاری گزینشی داده‌ها      ۱۰۰

گام اول؛ تقلیل و تجمیع راهکارهای استخراج شده ۱۰۰

گام دوم؛ ارایه محورهای نهایی استخراج شده بدون اولویت‌بندی       ۱۱۶

گام سوم؛ ارایه محورهای نهایی اولویت‌بندی شده ۱۲۰

تحلیل داده‌ها در بخش روش پیمایش   ۱۲۶

تدوین پرسشنامه جهت مطالعه میدانی (پیمایش)  ۱۲۶

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه         ۱۲۸

تحلیل داده‌ها        ۱۲۹

بررسی آمار توصیفی متغیرهای جمعیت‌شناختی    ۱۲۹

بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (بر حسب وضعیت کنونی)     ۱۲۹

بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (بر حسب میزان اهمیت)      ۱۳۲

بررسی شکاف بین متغیرهای پژوهش در دو وضعیت کنونی و میزان اهمیت     ۱۳۶

بررسی میزان انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین          ۱۳۹

بررسی میزان انضباط سازمانی دانشجویان         ۱۴۰

بررسی میزان انضباط سازمانی کارکنان پایور      ۱۴۰

بررسی میزان انضباط سازمانی کارکنان وظیفه    ۱۴۰

ارایه الگوی عملیاتی نوشتار    ۱۴۱

فصل پنجم: جمع‌بندی نوشتار

 

مقدمه     ۱۴۵

جمع‌بندی نتایج      ۱۴۵‌

نتایج در بخش روش بنچ مارک          ۱۴۵

نتایج در بخش روش گراندد تئوری‌       ۱۴۷

نتایج در بخش روش پیمایش ۱۵۰

نتایج پژوهش در خصوص میزان انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین            ۱۵۴

بحث و نتیجه‌گیری ۱۵۴

پیشنهادات           ۱۵۷

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ

ابراهيمي، احمد (۱۳۹۲)؛ نقش فناوري سيستم‌هاي نظارت الكترونيك بر انضباط كاركنان كلانتري‌هاي فاتب. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اداري و پشتيباني، دانشگاه علوم انتظامي امين، تهران.

ابطحي سيد حسين (۱۳۸۲)؛ مديريت منابع انساني، دانشگاه پيام نور تهران.

ابطحی، سید حسین (۱۳۸۶)؛ مدیریت منابع انسانی، تهران، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

ابن هیثم بحرانی، میثم بن علی (۱۳۶۲) شرح نهج‌البلاغه ابن هیثم، بی‌نا، دفتر نشرالکتاب، دوم.

احمدى، محمد‌حسين (۱۳۸۸)؛ تأثير فرهنگ سازمانى پليسى بر نهادينه كردن انضباط دانشجويان دانشگاه علوم انتظامى. فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى سال چهارم، شماره سوم.

احمدي، حمزه (۱۳۹۱)؛ آئین‌نامه انضباطی نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران، تهران، انتشارات اداره کل منابع و متون معاونت تربیت و آموزش ناجا.

احمدی، محمدحسین (۱۳۹۲)؛ مقایسه دیدگاه‌های فرماندهان و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی برعوامل مؤثر بر نهادینه کردن انضباط دانشجویان پلیس زن، فصلنامه علمی ترویجی پلیس زن، شماره ۱۸، دوره هفتم.

احمدی، محمد‌حسین و جوادیان، رضا (۱۳۸۹)؛ نقش فرماندهان صف دانشجویی در نهادینه كردن انضباط دانشجویان، دانش انتظامی، پياپي ۴۹، شماره۴٫

اداره کل تالیفات و پژوهش (۱۳۷۷)؛ آيین‌نامه‌ها، تهران.

الوانی، سیدمهدی (۱۳۹۵)؛ مدیریت عمومی، نشر نی، تهران، چاپ پنجاه و سوم.

الواني، سيدمهدي (۱۳۷۵)؛ مديريت عمومي، نشرني، تهران.

الیاسی، محمدحسین (۱۳۸۳)؛ بررسی ابعاد روانشناختی نظم و انضباط در مراکز آموزش ناجا، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال اول، شماره ۲٫

آرونسون، اليوت و تيموتي دي، ويلسون و روبين ام، آكرات. (۱۳۸۴) روانشناسي اجتماعي. ترجمه افسانه شيخ‌الاسلام‌زاده، تهران،ما و شما.

اسکات، ریچارد (۱۳۷۴)؛ سازمان‌ها؛ سيستم‌هاي عقلايي، طبيعي و باز، ترجمه: حسن میرزایی اهرنجانی و فلورا سلطان تیرانی، تهران، سمت.

آملی، عزالدین جعفر بن شمس‌الدین (۱۳۵۵) ترجمه و شرح نهج البلاغه، بی‌نا، امور فرهنگی و اجتماعی آستان قدس رضوی.

امیر‌نژاد، قنبر (۱۳۹۲)؛ بررسی رابطه عوامل سازمانی با انضباط کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، فصلنامه علوم اجتماعی، سال ۷، شماره ۲٫

آهی، پرویز و بجانی، حسین (۱۳۹۴)؛ طراحی الگوی انضباطی فرماندهان در ارتقای سطح انضباط سازمان ناجا، نشریه علمی- ترویجی منابع انسانی ناجا، سال دهم، شماره ۴٫

آهی، پرویز و عامری، محمدعلی و نوروز زاده، محمدرضا (۱۳۹۲)؛ رابطه بین مهارت‌های مدیریتی مدیران و تخلفات انضباطی کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان در سال ۱۳۹۲، فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا، شماره ۴۲، دوره چهارم.

ایرانمنش، بهنام (۱۳۹۶)؛ بررسی عوامل سازمانی موثر بر تحکیم مبانی انضباط دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین، به راهنمایی دکتر پرویز آهی و مشاوره روح‌الله سالار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین.

ايرواني، محمد جواد (۱۳۷۷)؛ نهادگرايي و جهادسازندگي، تهران، وزارت جهاد سازندگي.

باقری، خسرو (۱۳۹۰)؛ نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. جلد اول، تهران، مدرسه، چاپ بیست و پنجم.

بنت، وين دابليو و هس، كارن ام (۱۳۸۱)؛ انضباط و رفتارهاي مسئله‌ساز (قسمت دوم)، ترجمه عبدالله، مجيدي و مجيد رضايى‌راد، فصلنامه دانش انتظامى، سال چهارم، شماره ۱٫

بهرامی باباحیدري، رستم و محمدي‌مقدم، یوسف و محمدي‌نیا، رضا (۱۳۹۵)؛ فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی چهارمحال و بختیاري، سال چهارم، شماره چهاردهم.

بهشتی‌، سعید و محبی، علی و کریمی خویگانی، روح‌الله (۱۳۹۴)؛ اهداف انضباط انتظامی در آموزه‌های مدیریتی نهج‌البلاغه، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامي‌، ‌سال دهم، شماره اول.

بيرانوند، رضا و ياراحمدى، حسين و گلگون، بهرام (۱۳۹۱)؛ بررسى نقش فرماندهان و مديران در كاهش تخلفات كاركنان كلانتر‌ى‌هاى انتظامى، فصلنامه پژوهش‌هاى مديریت انتظامى، سال ۷، شماره ۳٫

پيروز، علي آقا و همكاران (۱۳۸۴)؛ مديريت در اسلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،، قم.

تنهايي، ابوالحسن (۱۳۷۱)؛ درآمدي بر مكاتب و نظريه‌هاي جامعه‌شناسي. تهران، مرنديز.

جانوني، ناتان اف (۱۳۷۶)؛ مديريت پرسنل پليس ترجمه گروه مترجمين اداره كل تأليفات معاون آموزش ناجا، تهران، معاونت آموزش ناجا.

جزيني، عليرضا و زائري اميد، علی و اخوان، علي محمد (۱۳۹۰)؛ بررسي تأثير سبك رهبري فرماندهان و مديران بر انضباط كاركنان كلانتري‌هاي استان تهران، نشريه علمي- ترويجي، فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال ششم، شماره ۲۵٫

چالمرز، الن فرانسیس (۱۳۷۸)؛ چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی، ترجمه سعید زیباکلام، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، تهران.

چلبی، مسعود (۱۳۷۵)؛ جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعی، تهران، نشر نی.

چلپی، مسعود (۱۳۸۲)؛ جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی.

حاجی كریمی، عباسعلی و رنگریز، حسن (۱۳۷۹)؛ مدیریت منابع انساني، شركت چاپ و نشر بازرگانی.

حبیب‌پور، کرم و صفری، رضا (۱۳۸۸)، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران، انتشارات متفکران.

حجازی، فخرالدین و مشایخ فریدنی، محمدحسین و مشکینی، علی (۱۳۶۳)؛ دومین کنگره نهج‌البلاغه، تهران، وزارت ارشاد اسلامی و بنیاد نهج‌البلاغه.

حسن‌آبادی، ابراهیم (۱۳۹۴)؛ بررسی رابطه سبک مدیریت رؤسای کلانتری‌های فاتب با انضباط سازمانی کارکنان، فصلنامه علمی – تخصصی دانش انتظامی غرب استان تهران، سال دوم، شماره هشتم.

حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث و فقیهی‌پور، جواد و فقیهی‌پور، سمیه (۱۳۹۴)؛ روش تحقیق به زبان خیلی ساده پژوهش کمّی، ویژه دانشجویان و پژوهشگران ارشد سازمانی، با پیشگفتاری از دکتر منصور مومنی، تهران، انتشارات دارالفنون.

خاکی، غلامرضا (۱۳۷۸)، روش‌تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی، چاپ اول، تهران، انتشارات درایت.

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۷۲)؛ بازگشت به نهج البلاغه. تهران، بنیاد نهج البلاغه، اول.

دانایی‌فرد، حسن و لطیفی، میثم (۱۳۹۱)؛ تحلیل فلسفی گونه‌های انضباط کارکنان، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره ۱۰٫

درویشی، صیاد و میرزاخانی، عبدالرحمن (۱۳۹۴)؛ تأثیر اخلاق کار در نظم و انضباط سازمانی (بررسی موردی سازمان پلیس)، فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، شماره ۳۰٫

دشتی، محمد (۱۳۸۰)؛ ترجمه نهج البلاغه. قم، مشهور.

دلاور، علی (۱۳۷۴)؛ مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران، انتشارات رشد.

دوركيم، اميل (۱۳۷۸)؛ نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناختي، تهران، نشر ني.

دولان، شیمون ال و شولر، رندال اس (۱۳۷۷)؛ مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه محمد علی طوسی و محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

رابینز، استیفن (۱۳۷۹)؛ تئوری سازمان (ساختار طراحی، کاربردها)، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، انتشارات صفار، تهران.

رابینز، استیفن پی (۱۳۸۰)؛ مدیریت رفتار سازمانی (جلد اول)، ترجمه پارسائیان و اعرابی، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگانی.

رحمان سرشت، حسین (۱۳۸۶)؛ تئوری‌های سازمان و مدیریت: از تجددگرایی تا پساتجددگرایی، دوران. تهران، ویرایش دوم.

رستمی، محمد (۱۳۹۱)؛ تاثیر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بر انضباط‌پذیری آنان در دانشگاه علوم انتظامی امین، به راهنمایی دکتر احمد سوری و مشاوره دکتر محمد تقی عصار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین.

رضایی راد، مجید و ملک ثابت، حمزه (۱۳۸۹)؛ نقش فرماندهان و مدیران ناجا در توسعه نظم و انضباط، فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی، شماره ۱۴، دوره چهارم.

رضاییان، علی (۱۳۸۷)؛ مبانی سازمان و مدیریت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، تهران، چاپ دوازدهم.

رضائیان، علی (۱۳۹۰)؛ مبانی سازمان و مدیریت. تهران، انتشارات سمت.

سعادت، اسفندیار (۱۳۹۰)؛ مدیریت منابع انسانی. تهران، انتشارات سمت.

سوری، احمد و رستمی، محمد و فرهمند، حمیدرضا و محبی، مصطفی و شیب، مهدی (۱۳۹۴)؛ تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر انضباط‌پذیری دانشجویان در دانشگاه علوم انتظامی امین، دانش انتظامی، پياپي ۶۶، شماره ۱٫

سید جوادین، سیدرضا، (۱۳۸۸)؛ برنامه‌ریزي نیروي انسانی. چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

سیدجوادین، سیدرضا (۱۳۸۱)؛ مدیریت منابع انسانى و امور کارکنان، تهران، نشر نگاه دانش.

شاهمرادی، محمدرضا و شیخویسی، یاسر (۱۳۹۵)؛ نقش معنویت در انضباط ظاهری و انضباط معنوی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مجله علوم مراقبتی نظامی، شماره۳٫

شایگان، فریبا و مصطفی‌نژاد، حسن (۱۳۹۰)؛ نهادینه‌سازی انضباط اجتماعی (نظریه‌ها و روش‌ها)، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.

شایگان، فریبا (۱۳۸۳)؛ مقاله بررسی مسئله نظم و انضباط در مراکز آموزش ناجا از دیدگاه جامعه شناسی، اولین همایش نظم و انضباط، تهران: فرماندهی مرکز آموزش ناجا.

شعاری‌نژاد، علی اکبر (۱۳۸۳)؛ فلسفه آموزش و پرورش، امیر کبیر، تهران، چاپ هفتم.

ﻃﻬﺮﺍﻧﻰ، محمد هادی (۱۳۸۵)؛ نقش فرماندهان در تقويت مباني انضباطي کارکنان پليس، فصلنامه دانش انتظامي، دوره ۸، شماره ۳٫

طهرانی، محمد هادي (۱۳۸۴)؛ برسوي نقش فرماندهان در تقویت مباني انضباطي كاركنان، (پایان‌نامه كارشناسی ارشد)، تهران، دانشگاه علوم انتظامی امين.

عامری، محمدعلی و آهی، پرويز (۱۳۹۳)؛ علل و عوامل بروز تخلفات انضباطی و ارائه راهكارهای پيشگيرانه در سازمان ناجا، فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال نهم، شماره ۳۵٫

عامري، محمدعلی و رحمتی، داریوش و حبیبی، صفر (۱۳۹۳)؛ عوامل سازمانی مؤثر بر کاهش سطح انضباط در ناجا، فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروي انتظامی، سال دوم، شماره ۴٫

عامري، محمد‌علي و آهی، پرويز و عابدی، يونس (۱۳۹۲)؛ ارائه الگوی خودانضباطی با نگرش به منابع اسلامی، فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال هشتم، شماره ۳٫

عباسی رائی، علی و حاجی‌پور، ابراهیم و فقیهی‌پور، جواد (۱۳۹۲)؛ ‌مدل تاثیرگذاری نظام آراستگی محیط کار در ارتقای انضباط و تعالی سازمان های نظامی، فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي، سال هشتم، شماره دوم.

عبودیت، عبدالرسول (۱۳۷۹)؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سره)، قم.

عسکری، زینب (۱۳۸۶)؛ انضباط در سازمان با رویکردهای نو، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره ۱۷۹

فرمانبر، امیرحسین (۱۳۸۹)؛ بی‌انضباطی پنهان در سازمانها، تهران، انتشارات سارگل.

فرمهینی فراهانی، محسن (۱۳۹۰)؛ تربیت در نهج البلاغه، تهران، آییژ، چاپ اول.

فروتني، زهرا و بحرانی، عطیه (۱۳۸۷)؛ انضباط اجتماعي در سازمان: رويكردي پژوهشي، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره ۱۲، شماره ۱٫

فورسایت، دانلیسون، (۱۳۸۰)؛ پویای گروه، ترجمه نجفی زند و پاشا شریفی، تهران، انتشارات دوران.

فوکو، میشل (۱۳۸۵)؛ مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، تهران، چاپ ششم.

قرشى، سيد على‌اكبر (۱۳۷۱)؛ قاموس قرآن، تهران، دار الكتب اإلسلاميه، چاپ ششم.

قریشی، سیدجلال (۱۳۷۹)؛ تاثیر سبک مدیریت آمرانه و مردمی بر انضباط و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری، به راهنمایی دکتر احمد زندی و مشاوره دکتر علی‌اکبر خسروی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

قلی‌پور، آرین (۱۳۹۰)؛ مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوري‌ها و کاربردها). قم، انتشارات یاران.

قیم، عبدالنبی (۱۳۸۱) فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، فرهنگ معاصر.

كامران، فريدون (۱۳۸۰)؛ نقش انضباط كار در بهره‌وري شركت تحقيقاتي تهران، موسسه انتشاراتي و مشاوره‌اى دانشيار.

كريمي، يوسف (۱۳۷۹)؛ روانشناسي اجتماعي (نظريه‌ها، مفاهيم و كاربردها)، تهران، ارسباران، چاپ هشتم.

کردعلیوند، اکبر (۱۳۹۴)؛ تاثیر سرمایه روانشناختی بر نهادینه شدن انضباط در مراکز آموزش ناجا (مورد مطالعه مرکز آموزش شهید باهنر ناجا)، به راهنمایی دکتر محمد سهرابی و مشاوره علیرضا عادلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین.

کریمی، یوسف (۱۳۷۸)؛ روانشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات بعثت.

کوزر، لوئيس و روزنبرگ، برنارد (۱۳۷۸)؛ نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناختي، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشر ني.

لطیفی، میثم‌ (۱۳۸۹)؛ انضباط تعالی‌بخش کارکنان: رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره ۴، شماره ۱٫

لطیفی، میثم (۱۳۹۲)؛ مبانی نظم و اصول نظم و انظباط در سازمان، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

لطیفی، میثم و چگین، میثم و فرجی، محسن (۱۳۸۹)؛ الگوی عملکرد شوراهای کمیته انضباطی دانشجویی: رویکردی داده‌بنیاد، راهبرد فرهنگ، شماره دهم و يازدهم.

مترجمان (۱۳۶۰) ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن، جلد سیزدهم، تهران، انتشارات فراهانى.

مجموعه مقالات همایش نظم و انضباط (۱۳۸۸)؛ جلد دوم، بی‌جا.

مرادی، غلامرضا و مجیدی، عبداله و رحیمی، فض‌الله و سالار، روح‌الله (۱۳۹۵)؛ بررسی تأثیر مدیریت انضباط بر کارایی کارکنان انتظامی، فصلنامه علمي -پژوهشي مديريت منابع در نيروي انتظامي، سال چهارم، شماره ۲٫

مشبكي، اصغر (۱۳۷۵)؛ رابطه بين تعهد و وجدان كاري با تحول اداري، مجموعه مقالات اولين اجلاس بررسي راه‌هاي عملي حاكميت وجدان كاري و انضباط اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران.

مشبکی، اصغر (۱۳۸۳)؛ سیمای سازمان: مرور ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره‌های آن، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

مطهری، مرتضی (۱۳۸۵)؛ مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى‏. جلد اول، تهران، صدرا، چاپ چهاردهم.

مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴)؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب االسلاميه، چاپ سى و دوم.

ملک ثابت، حمزه (۱۳۸۹)؛ بررسی نقش فرماندهان و مدیران بر ارتقاء نظم وانضباط کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان، فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان، شماره۴، دوره دوم.

منتظری، بهرام (۱۳۸۸)؛ درآمدی بر اصول سیاست و حکومت در اسلام، اصفهان، نقش نگین

مير سپاسي، ناصر (۱۳۸۰)؛ مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار، انتشارات مير، تهران.

میرسپاسی، ناصر ( ۱۳۷۷ )؛ مدیریت منابع انسانی و روابط کار، تهران، انتشارات امیر کبیر.

نيك‌گهر، عبدالحسين (۱۳۶۹)؛ مباني جامعه‌شناسي، تهران، رايزن، چاپ دوم.

هانتيگتون، سموئل (۱۳۷۵)؛ سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، نشر علم، چاپ دوم.

هرسی، پاول و بلانچارد، کنث اچ (۱۳۷۵)؛ مدیریت رفتار سازمانی استفاده از منابع انسانی، ترجمه قاسم کبیری، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.

هندی، چارلز برایان (۱۳۸۰)؛ خدایان مدیریت: چگونگی دگرگون شدن سازمان‌ها، ترجمه کهزاد آذرهوش، فرا، تهران.

هومن، حیدرعلی (۱۳۸۴)، مدل‌یاب معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، تهران، انتشارات سمت.

وروايى، اكبر (۱۳۹۰)؛ بررسى عوامل موثر بر تخلفات انضباطى شايع در بين كاركنان ناجا و راهكارهاى مديريت انتظامى آن، فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، سال ششم، شماره ۳٫

وروایی، اکبر و جربانی، حمید (۱۳۹۰)؛ بررسی عوامل و زمینه‌های پیشگیری تخلفات انضباطی و نقش آن در ارتقای انضباط سازمانی، فصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی، شماره ۱۵، دوره پنجم.

Armstrong, Michael (1994). A handbook of personnel management practice. 4th edition

Beach , Dale .S , Personnel: The Management of People at Work , New York , Macmilon compani, 1966.

Bhaskar, R.(1998). The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences, Routledge, London, 3rded

Clarke, D. (2001). Police performance: past and future. WWW.Police.

L. Newstorm. J. (2002) Organizational Behavior, 11th ed. McGraw hill.

D. A; S. P. Ronnins; S, L, vevhulst (2010). Human resource management, New Delhi: Prentice-Hall.

Dixon J. and Dogan R.(2005) The contending perspectives on public management: a philosophical investigation. International Public Management Journal 8 (1): 1-21.

Dixon J. and Rhys D.(2003). A philosophical analysis of management: improving praxis. Journal of anagement Development, 22 (6), 458-482.

Fleetwood, S.(2005). Ontology in Organization and Management Studies: A Critical Realist Perspective. Organization, 12, 197-222.

Giddens, A.(1979).Centeral problems in social theory, Macmillan press, London.

Greenberg, J.(1987). Reactions to procedural injustice in payment distribution: do the means justify the ends?. Journal of Applied Psychology, 72 (1), 55-61.

Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man, World Publishing, New York.

Jeok, Ngeow, Dealing with Employees’ Disciplinary Problems http://www.Jobstreet.com

Katz, R. (1993). Communication patterns. Journal of organization Behavior. 23,p: 139-162.

Kemrie, E.R. et al. (1995) . Outcomes of role stress. Academy of Management Review , 28,p: 373- 375.

McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise, McGraw Hill, New York .

Mondy, R .Wayne & Robert. M. Personnel: The Management of Personnel Resources , Allyn and Bacon Inc, 1987.

Palardy J. M. and Mudrey, J. E. (1973) Discipline: Four Approaches. The Elementary School Journal, 73(6): 297-305.

Quinn, R. (1999). Diagnosing culture and changing organizational culture. New York: Addison Wesley.

Schein, E. H. (1973). Organizational Culture and Leadership, Josseyboss, London, 3 ed.

Scott, Richard. (1995) Institution and Organization, Sage Publications. Silverman, 1971

Tannenbaum, K., Schmidt, W.H.(1973). How to choose a leadership pattern. Harvard Business Review, pp.167.

Tyllor, P. (2000). Social influence. WWW. Social psychology.

Weick, K.E. (1995). Sense making in Organizations, Sage, Newbury Park, CA.

Winch, P.(2004). The Idea of Social Science and Its Relation to Philosophy Routledge, London, 2004, 3nd ed.

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

2 پاسخ به “کتاب انضباط سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
29 − 25 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

دوره DBA؛ درس مهارت‌های نوین رهبري در دانشگاه تهران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)

دوره MBA؛ درس مدیریت رفتار سازمانی در دانشگاه تهران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)

کتاب چالش‌های نسلی در سازمان

مولفین: دکتر جواد فقیهی پور –  دکتر ایوب امیری با