مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر ایوب امیری – حسین مهدوی‌نسب

با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان

با همکاری: انجمن مدیریت ایران

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۷۱-۲۰-۰

سال انتشار: ۱۳۹۹

ناشر: دارالفنون

تعداد صفحه: ۱۹۵

قطع: وزیری

تیراژ: ۵۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی مدل دیسک

مقدمه    

تیپ رفتاری         

ویژگی‌های تیپ رفتاری      

۱- برونگرا یا درون‌گرا        

راه تشخیص جزئی‌نگر یا کلی‌نگر       

۲- جزئی‌نگر یا کلی‌نگر      

راه تشخیص احساسی یا منطقی         

۳- احساسی یا منطقی        

راه تشخیص داوری‌کننده یا ملاحظه‌کار

۴- داوری‌کننده یا ملاحظه‌کار           

راه تشخیص داوری‌کننده یا ملاحظه‌کار

شناخت تیپ رفتاری           

قانون پلاتینیوم     

رفتارشناسی دیسک

دیسک؛ ابزار رفتارشناسی یا شخصیت‌شناسی     

تفاوت سبک شخصیتی با سبک رفتاری

اهداف رفتارشناسی دیسک   

حوزه کاربرد رفتارشناسی دیسک        

ابعاد چهارگانه رفتارشناسی دیسک      

۱- تیپ رفتاری قرمز         

۲- تیپ رفتاری زرد

۳- تیپ رفتاری سبز           

۴- تیپ رفتاری آبی           

ابعاد دوگانه رفتارشناسی دیسک         

۱- بعد عمودی دیسک (محتاط/ جسور)

۲- بعد افقی دیسک (پرسشگر/ پذیرش)           

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم: تیپ رفتاری قرمز

۱- مقدمه           

۲- ویژگی‌ها        

۲-۱- خصوصیات قرمزها    

۲-۲- نقاط قوت قرمزها     

۲-۳- نقاط ضعف قرمزها    

۲-۴- تمایلات قرمزها       

۲-۵- انگیزش قرمزها        

۲-۶- ترس‌های قرمزها      

۲-۷- محیط مطلوب قرمزها

۳- ارتباطات        

۳-۱- ارتباطات کلامی قرمزها          

۳-۲- زبان بدن قرمزها      

۳-۳- معاشرت قرمزها       

۳-۳-۱- خرسندی قرمزها   

۳-۳-۲- ناراحتی قرمزها     

۳-۳-۳- دوستان قرمزها    

۳-۳-۴- مواجهه قرمزها با فشار و استرس       

۳-۳-۵- گوش دادن          

۳-۳-۶- حضور در جلسات   

۳-۳-۷- جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم      

۳-۴- استراتژی‌های ارتباطی قرمزها  

۴- کارکردها       

۴-۱- عملکرد قرمزها        

۴-۱-۱- روش‌های انجام کار قرمزها  

۴-۱-۲- اثربخشی قرمزها   

۴-۱-۳- عملکرد تیمی قرمزها          

۴-۱-۴- تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر قرمزها     

۴-۲- حل مسئله قرمزها     

۴-۲-۱- ریسک‌پذیری قرمزها          

۴-۲-۲- تحلیل اطلاعات قرمزها       

۴-۲-۳- تصمیم‌گیری قرمزها           

۴-۳- تعاملات کسب‌وکار قرمزها      

۴-۳-۱- قرمزها در نقش بازاریاب      

۴-۳-۲- قرمزها در نقش فروشنده     

۴-۳-۳- قرمزها در نقش مشتری      

۴-۳-۴- مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری قرمز         

۴-۴- تعاملات آموزشی قرمزها         

۴-۴-۱- سبک یادگیری قرمزها        

۴-۴-۲- نحوه تدریس قرمزها          

۴-۴-۳- ویژگی‌های مدرس قرمز      

۴-۴-۴- حوزه‌های رشد مدرس قرمز   

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم: تیپ رفتاری زرد

۱- مقدمه           

۲- ویژگی‌ها        

۲-۱- خصوصیات زردها      

۲-۲- نقاط قوت زردها       

۲-۳- نقاط ضعف زردها      

۲-۴- تمایلات زردها         

۲-۵- انگیزش زردها          

۲-۶- ترس‌های زردها        

۲-۷- محیط مطلوب زردها  

۳- ارتباطات        

۳-۱- ارتباطات کلامی زردها

۳-۲- زبان  بدن زردها       

۳-۳- معاشرت زردها         

۳-۳-۱- خرسندی زردها     

۳-۳-۲- ناراحتی زردها       

۳-۳-۳- دوستان زردها      

۳-۳-۴- مواجهه زردها با فشار و استرس         

۳-۳-۵- گوش دادن          

۳-۳-۶- حضور در جلسات   

۳-۳-۷- جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم      

۳-۴- استراتژی‌های ارتباطی زردها    

۴- کارکردها       

۴-۱- عملکرد زردها          

۴-۱-۱- روش‌های انجام کار زردها    

۴-۱-۲- اثربخشی زردها     

۴-۱-۳- عملکرد تیمی زردها

۴-۱-۴- تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر زردها       

۴-۲- حل مسئله زردها       

۴-۲-۱- ریسک‌پذیری زردها

۴-۲-۲- تحلیل اطلاعات زردها         

۴-۲-۳- تصمیم‌گیری زردها 

۴-۳- تعاملات کسب‌وکار زردها        

۴-۳-۱- زردها در نقش بازاریاب        

۴-۳-۲- زردها در نقش مشتری        

۴-۳-۳- مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری زرد           

۴-۴- تعاملات آموزشی زردها           

۴-۴-۱- سبک یادگیری زردها          

۴-۴-۲- نحوه تدریس زردها

۴-۴-۳- ویژگی‌های مدرس زرد        

۴-۴-۴- حوزه‌های رشد مدرس زرد     

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: تیپ رفتاری سبز

۱- مقدمه           

۲- ویژگی‌ها        

۲-۱- خصوصیات سبزها     

۲-۲- نقاط قوت سبزها       

۲-۳- نقاط ضعف سبزها     

۲-۴- تمایلات سبزها         

۲-۵- انگیزش سبزها         

۲-۶- ترس‌های سبزها       

۲-۷- محیط مطلوب سبزها 

۳- ارتباطات        

۳-۱- ارتباطات کلامی سبزها           

۳-۲- زبان  بدن سبزها      

۳-۳- معاشرت سبزها        

۳-۳-۱- خرسندی سبزها    

۳-۳-۲- ناراحتی سبزها      

۳-۳-۳- دوستان سبزها      

۳-۳-۴- مواجهه سبزها با فشار و استرس         

۳-۳-۵- گوش دادن          

۳-۳-۶- حضور در جلسات   

۳-۳-۷- جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم      

۳-۴- استراتژی‌های ارتباطی سبزها    

۴- کارکردها       

۴-۱- عملکرد سبزها         

۴-۱-۱- روش‌های انجام کار سبزها   

۴-۱-۲- اثربخشی سبزها    

۴-۱-۳- عملکرد تیمی سبزها           

۴-۱-۴- ‌تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر سبزها       

۴-۲- حل مسئله سبزها      

۴-۲-۱- ریسک‌پذیری سبزها           

۴-۲-۲- تحلیل اطلاعات سبزها        

۴-۲-۳- تصمیم‌گیری سبزها

۴-۳- تعاملات کسب‌وکار سبزها        

۴-۳-۱- سبزها در نقش بازاریاب       

۴-۳-۲- سبزها در نقش مشتری       

۴-۳-۳- مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری سبز          

۴-۴- تعاملات آموزشی سبزها          

۴-۴-۱- سبک یادگیری سبزها         

۴-۴-۲- نحوه تدریس سبزها

۴-۴-۳- ویژگی‌های مدرس سبز       

۴-۴-۴- حوزه‌های رشد مدرس سبز    

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: تیپ رفتاری آبی

۱- مقدمه‌           

۲- ویژگی‌ها        

۲-۱- خصوصیات آبی‌ها      

۲-۲- نقاط قوت آبی‌ها       

۲-۳- نقاط ضعف آبی‌ها      

۲-۴- تمایلات آبی‌ها         

۲-۵- انگیزش آبی‌ها         

۲-۶- ترس‌های آبی‌ها       

۲-۷- محیط مطلوب آبی‌ها  

۳- ارتباطات        

۳-۱- ارتباطات کلامی آبی‌ها           

۳-۲- زبان  بدن آبی‌ها       

۳-۳- معاشرت آبی‌ها         

۳-۳-۱- خرسندی آبی‌ها    

۳-۳-۲- ناراحتی آبی‌ها      

۳-۳-۳- دوستان آبی‌ها      

۳-۳-۴- مواجهه آبی‌ها با فشار و استرس         

۳-۳-۵- گوش دادن          

۳-۳-۶- حضور در جلسات   

۳-۳-۷- جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم      

۳-۴- استراتژی‌های ارتباطی آبی‌ها    

۴- کارکردها       

۴-۱- عملکرد آبی‌ها          

۴-۱-۱- روش‌های انجام کار آبی‌ها   

۴-۱-۲- اثربخشی آبی‌ها    

۴-۱-۳- عملکرد تیمی آبی‌ها           

۴-۱-۴- ‌تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر آبی‌ها       

۴-۲- حل مسئله آبی‌ها       

۴-۲-۱- ریسک‌پذیری آبی‌ها

۴-۲-۲- تحلیل اطلاعات آبی‌ها        

۴-۲-۳- تصمیم‌گیری آبی‌ها

۴-۳- تعاملات کسب‌وکار آبی‌ها        

۴-۳-۱- آبی‌ها در نقش بازاریاب       

۴-۳-۲- آبی‌ها در نقش مشتری        

۴-۳-۳- مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری آبی          

۴-۴- تعاملات آموزشی آبی‌ها           

۴-۴-۱- سبک یادگیری آبی‌ها         

۴-۴-۲- نحوه تدریس آبی‌ها

۴-۴-۳- ویژگی‌های مدرس آبی        

۴-۴-۴- حوزه‌های رشد مدرس آبی    

منابع و مأخذ فصل 

فصل ششم: تفاوت‌های تیپ‌های رفتاری

مقدمه    

ویژگی‌ها‌

تشخیص تیپ رفتاری         

انتظارات از دیگران

عوامل انگیزشی    

نحوه انگیزه دادن  

اولویت‌ها

تأکیدات  

ارزش‌ها  

اهداف    

نگرش‌‌‌ نسبت به کار           

ترس‌ها  

اوقات فراغت       

ارتباطات اثربخش  

نحوه مواجهه با تعارض       

فرهنگ کاری      

۱- ترویج‌ها         

۲- ناپسندها        

۳-  مزایا

۴- معایب           

سبک رهبری       

کار تیمی

نظام جبران خدمت

مدیریت تغییر       

استراتژی‌های تعامل و مذاکره           

یک ارائه مطلوب   

نقاط قوت           

نقاط ضعف          

اقدامات اصلاحی   

۱- اقدامات اصلاحی در محیط کار     

۲- اقدامات اصلاحی در فروش و خدمات‌          

۳- اقدامات اصلاحی در تقابل اجتماعی

۴- اقدامات اصلاحی در محیط‌های یادگیری     

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: الگوهای مدل دیسک

مقدمه    

ارزیابی دیسک     

۱- الگوی توسعه‌دهنده (High D)    

۲- الگوی الهام‌بخش (High DI)    

۳- الگوی نتیجه‌گرا (DI)    

۴- الگوی هدایت‌کننده (DS)           

۵- الگوی خلاق (DC)      

۶- الگوی ارتقاء دهنده (High I)      

۷- الگوی متقاعدکننده (ID)

۸- الگوی ارزیاب (IC)       

۹- الگوی مشاور (IS)        

۱۰- الگوی متخصص (High S)     

۱۱- الگوی نائل شونده (SD)‌           

۱۲- الگوی نماینده (SI)     

۱۳- الگوی کمک‌کننده (SC)           

۱۴- الگوی جستجوگر (SCD)         

۱۵- الگوی متفکر هدفمند (High C)           

۱۶- الگوی آموزش‌دهنده (CD)        

۱۷- الگوی دیپلماتیک (CI) 

۱۸- الگوی متبحر (CIS)   

۱۹- الگوی کمال‌گرا (CS)  

۲۰- الگوی آرمانگرا (CSD)           

منابع و مأخذ فصل 

فصل هشتم: آزمون مدل دیسک

مقدمه    

خطاهای رایج در هنگام آزمون مدل دیسک       

آزمون دیسک بدون گراف    

آزمون دیسک با گراف        

منابع و مأخذ فصل 

منابع و مآخذ کتاب

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
8 + 6 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

دوره MBA؛ درس مدیریت منابع انسانی مقدماتی در دانشگاه تهران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور(دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) مدت:

کتاب گیمیفیکیشن در مدیریت منابع انسانی

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر ایوب امیری‌ – دکتر

کتاب مصاحبه رفتاری

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – آرمان