مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر علیرضا عزیزی – سمیه فقیهی‌پور

با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان

با همکاری:  انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۷۱-۰۵-۷

سال انتشار: ۱۳۹۸

ناشر: دارالفنون

تعداد صفحه: ۲۳۲

قطع: وزیری

تیراژ: ۵۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: موضوع و عنوان پژوهش

۱- مقدمه           

۲- موضوع پژوهش

۲-۱- معیارهای انتخاب موضوع پژوهش          

۲-۲- اشتباهات اساسی در انتخاب موضوع پژوهش         

۳- عنوان پژوهش‌ 

۳-۱- ویژگی‌های یک عنوان پژوهش مطلوب    

۳-۲- فرایند تعیین عنوان پژوهش      

۴- امکان‌سنجی پژوهش     

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: اهمیت و ضرورت پژوهش

۱- مقدمه           

۲- اهمیت پژوهش

۳- ضرورت پژوهش          

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: اهداف پژوهش

۱- مقدمه           

۲- اهداف پژوهش 

۳- انواع اهداف پژوهش      

۳-۱- هدف کلی   

۳-۲- اهداف اختصاصی (ویژه یا جزئی)           

۳-۳- اهداف فرعی

۳-۴- اهداف کاربردی        

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: بیان مسأله

۱- مقدمه           

۲- بیان مسأله     

۳- اجزای بیان مسأله         

۴- نکات مهم در تدوین بیان مسأله    

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: سؤالات و فرضیه‌های پژوهش

۱- مقدمه           

۲- سؤالات پژوهش           

۲-۱- ویژگی‌های سؤالات پژوهش     

۲-۲- نکاتی در مورد سؤالات اساسی پژوهش    

۲-۳- انواع سؤالات پژوهش 

۲-۳-۱- سؤالات توصیفی   

۲-۳-۲- سؤالات رابطه‌ای   

۲-۳-۳- سؤالات علت و معلولی        

۲-۳-۴- سؤالات تفاوتی یا مقایسه‌ای 

۳- فرضیه‌های پژوهش      

۳-۱- فرضیه‌سازی

۳-۱-۱- روش فرضیه‌سازی استقرایی (از جزء به کل)       

۳-۱-۲- روش فرضیه‌سازی قیاسی (از کل به جزء)         

۳-۲- انواع فرضیه 

۳-۲-۱- انواع فرضیه برحسب جهت تأثیر         

۳-۲-۱-۱- فرضیه بدون جهت یا فاقد جهت دوسویه دو دامنه        

۳-۲-۱-۲- فرضیه جهت‌دار یا جهت‌دار یک‌سویه یک دامنه           

۳-۲-۲- انواع فرضیه برحسب ماهیت 

۳-۲-۲-۱- فرضیه توصیفی 

۳-۲-۲-۲- فرضیه همبستگی یا رابطه‌ای         

۳-۲-۲-۳- فرضیه علّی      

۳-۲-۲-۴- فرضیه مقایسه‌ای یا تطبیقی          

۳-۲-۳- انواع فرضیه آماری 

۳-۲-۳-۱- فرضیه صفر یا پوچ یا تهی

۳-۲-۳-۲- فرضیه جایگزین یا خلاف 

۴- ارتباط اهداف با سؤالات و فرضیه‌ها

۵- مقایسه سؤال و فرضیه پژوهش     

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: متغیرهای پژوهش

۱- مقدمه           

۲- اصطلاحات کلیدی پژوهش          

۲-۱- مفهوم       

۲-۲- سازه         

۲-۲-۱- مفهوم‌سازی         

۲-۲-۲- عملیاتی‌سازی       

۲-۲-۳- متغیر     

۳- انواع متغیرهای پژوهش  

۳-۱- انواع متغیر برحسب نوع مقادیر یا ارزش یا ماهیت    

۳-۱-۱- متغیرهای کمّی     

۳-۱-۲- متغیرهای کیفی یا مقوله‌ای  

۳-۱-۳- متغیرهای دووجهی یا اسمی 

۳-۲- انواع متغیر برحسب سطح سنجش          

۳-۲-۱- متغیرهای مطلق   

۳-۱-۲- متغیرهای عددی   

۳-۳- انواع متغیر برحسب نقش یا رابطه یا کارکرد          

۳-۳-۱- متغیر مستقل        

۳-۳-۲- متغیر وابسته        

۳-۳-۳- متغیر تعدیل‌کننده   

۳-۳-۴- متغیر مداخله‌گر     

۳-۳-۵- متغیر کنترل         

۳-۳-۶- متغیر زمینه‌ای      

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: مقیاس‌ها و طیف‌های اندازه‌گیری متغیرها

۱- مقدمه           

۲- اندازه‌گیری      

۳- آزمودن          

۴- سنجش         

۵- مقیاس          

۶- انواع مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها           

۶-۱- مقیاس اندازه‌گیری اسمی         

۶-۲- مقیاس اندازه‌گیری ترتیبی        

۶-۳- مقیاس اندازه‌گیری فاصله‌ای     

۶-۴- مقیاس اندازه‌گیری نسبی         

۷- انواع مقیاس‌های رتبه‌بندی یا طیف‌ها          

۷-۱- مقیاس/ طیف ‌ لیکرت

۷-۲- مقیاس/ طیف فاصله اجتماعی بوگاردوس  

۷-۳- مقیاس/ طیف فاصله یکسان نمای ترستون           

۷-۴- مقیاس/ طیف تجمعی گاتمن     

۷-۵- مقیاس/ طیف تفاوت معنایی اوزگود         

۷-۶- مقیاس/ طیف استاپل  

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: تعاریف و قلمرو پژوهش

۱- مقدمه           

۲- انواع تعاریف متغیرها      

۲-۱- تعاریف مفهومی        

۲-۲- تعاریف عملیاتی        

۲-۲-۱- تعریف عملیاتی سنجشی      

۲-۲-۲- تعریف عملیاتی آزمایشی (تجربی)‌       

۳- قلمرو پژوهش 

۳-۱- قلمرو موضوعی        

۳-۲- قلمرو مکانی

۳-۳- قلمرو زمانی

منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: ادبیات پژوهش

۱- مقدمه           

۲- اهمیت بررسی ادبیات پژوهش      

۳- مزایای بررسی ادبیات پژوهش      

۴- اشتباهات معمول در بررسی ادبیات پژوهش   

۵- انواع منابع ادبیات پژوهش           

۶- اجزای ادبیات پژوهش    

۷- مراحل بررسی ادبیات پژوهش      

منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: انواع مطالعات پژوهشی

۱- مقدمه           

۲- انواع پژوهش برحسب هدف         

۲-۱- پژوهش بنیادی        

۲-۲- پژوهش کاربردی      

۲-۳- پژوهش توسعه‌ای      

۲-۴- پژوهش عملی یا اقدام پژوهی   

۲-۵- پژوهش ارزیابی        

۳- انواع پژوهش برحسب ماهیت داده‌ها           

۳-۱- پژوهش کمّی           

۳-۲- پژوهش کیفی          

۳-۳- پژوهش آمیخته        

۴- انواع پژوهش برحسب روش گردآوری داده‌ها 

۴-۱- پژوهش غیرمداخله‌ای 

۴-۱-۱- پژوهش اکتشافی   

۴-۱-۲- پژوهش توصیفی   

۴-۱-۲-۱- پژوهش پیمایشی           

۴-۱-۲-۱-۱- پژوهش مقطعی         

۴-۱-۲-۱-۲- پژوهش طولی           

۴-۱-۲-۱-۲-۱- پانل       

۴-۱-۲-۱-۲-۲- روندپژوهی           

۴-۱-۲-۱-۲-۳- مطالعه هم‌گروهی   

۴-۱-۲-۱-۳- دلفی          

۴-۱-۲-۲- پژوهش همبستگی         

۴-۱-۲-۲-۱- همبستگی دو متغیری  

۴-۱-۲-۲-۲- تحلیل رگرسیون         

۴-۱-۲-۲-۳- تحلیل کوواریانس       

۴-۱-۲-۳- پژوهش پس رویدادی      

۴-۱-۲-۴- پژوهش اقدام پژوهی      

۴-۱-۲-۵- مطالعه موردی  

۴-۱-۲-۵-۱- پژوهش قوم‌نگاری      

۴-۱-۲-۶- تحلیل محتوا    

۴-۱-۳- پژوهش تحلیلی    

۴-۱-۳-۱- پژوهش مورد-شاهدی     

۴-۱-۳-۲- پژوهش مقطعی 

۴-۱-۳-۳- پژوهش هم‌گروهی         

۴-۱-۳-۴- پژوهش پیش‌بینی          

۴-۱-۴- پژوهش تاریخی    

۴-۲- پژوهش مداخله‌ای     

۴-۲-۱- مطالعات تجربی    

۴-۲-۱-۱- آزمایش با استفاده از یک گروه آزمودنی         

۴-۲-۱-۲- آزمایش با استفاده از دو گروه (مشاهده و آزمایش)        

۴-۲-۱-۳- آزمایش با استفاده از چند گروه       

۴-۲-۱-۴- آزمایش با استفاده از روش تکرار آزمون         

۴-۲-۲- مطالعات نیمه تجربی          

منابع و مأخذ فصل

فصل یازدهم: جامعه و نمونه آماری

۱- مقدمه           

۲- جامعه آماری   

۳- نمونه آماری    

۴- روش‌های گردآوری داده‌ها           

۵- تعریف نمونه‌گیری         

۶- علت نمونه‌گیری           

۷- خصوصیات نمونه          

۸- روش‌های نمونه‌گیری     

۸-۱- نمونه‌گیری احتمالی    

۸-۱-۱- نمونه‌گیری تصادفی ساده     

۸-۱-۲- نمونه‌گیری سیستماتیک       

۸-۱-۳- نمونه‌گیری طبقه‌ای

۸-۱-۴- نمونه‌گیری خوشه‌ای           

۸-۱-۵- نمونه‌گیری چندمرحله‌ای      

۸-۲- نمونه‌گیری غیراحتمالی

۸-۲-۱- نمونه‌گیری در دسترس        

۸-۲-۲- نمونه‌گیری هدفمند

۸-۲-۲-۱- نمونه‌گیری قضاوتی        

۸-۲-۲-۲- نمونه‌گیری سهمیه‌ای      

۸-۲-۳- نمونه‌گیری گلوله برفی        

۹- روش‌های تعیین حجم نمونه         

منابع و مأخذ فصل

فصل دوازدهم: گردآوری داده‌ها

۱- مقدمه           

۲- پرسشنامه       

۲-۱- مزایای پرسشنامه      

۲-۲- محدودیت‌های پرسشنامه        

۲-۳- انواع سؤالات پرسشنامه           

۲-۳-۱- سؤالات باز          

۲-۳-۲- سؤالات بسته       

۲-۳-۲-۱- حالت دو جوابی 

۲-۳-۲-۲- حالت چند جوابی

۲-۳-۲-۳- حالت مقیاس چند درجه‌ای

۲-۳-۲-۴- حالت تعیین اولویت نسبت به موارد ارائه شده   

۲-۳-۲-۵- حالت سؤال قالبی           

۲-۳-۳- سؤالات نیمه‌باز     

۲-۳-۴- سؤالات دام         

۲-۳-۵- سؤالات مشروط    

۲-۳-۶- سؤالات ترکیبی    

۲-۴- نکات مهم در تدوین سؤالات پرسشنامه   

۲-۵- آزمون برازش داده‌ها  

۲-۵-۱- روایی (اعتبار)       

۲-۵-۱-۱- روایی محتوا     

۲-۵-۱-۲- روایی معیار      

۲-۵-۱-۲-۱- روایی هم‌زمان          

۲-۵-۱-۲-۲- روایی پیش‌بین          

۲-۵-۱-۳- روایی سازه      

۲-۵-۱-۳-۱- روایی همگرا 

۲-۵-۱-۳-۲- روایی واگرا   

۲-۵-۲- پایایی (اعتماد)      

۲-۵-۲-۱- سنجش ثبات ابزار          

۲-۵-۲-۱-۱- پایایی آزمون مجدد     

۲-۵-۲-۱-۲- پایایی موازی

۲-۵-۲-۲- سنجش سازگاری درونی ابزار         

۲-۵-۲-۲-۱- پایایی سازگاری اجزا   

۲-۵-۲-۲-۲- پایایی دونیمه کردن    

۳- مصاحبه         

۳-۱- انواع مصاحبه           

۳-۱-۱- مصاحبه ساختاریافته           

۳-۱-۲- مصاحبه نیمه ساختاریافته     

۳-۱-۳- مصاحبه ساختار نایافته        

۴- مشاهده         

۵- مسائل اخلاقی در گردآوری داده‌ها 

منابع و مأخذ فصل

فصل سیزدهم: پژوهش کمّی

۱- مقدمه           

۲- آمار توصیفی   

۲-۱- فراوانی      

۲-۲- اندازه‌های گرایش مرکزی        

۲-۳- اندازه‌های پراکندگی   

۳- آمار استنباطی  

۳-۱- آزمون پارامتریک      

۳-۲- آزمون ناپارامتریک     

۴- انتخاب آزمون آماری مناسب        

۵- تحلیل همبستگی          

۶- انواع ضرایب همبستگی  

۶-۱- کای‌دو دو نمونه‌ای (۲χ)          

۶-۲- آزمون استقلال کای‌دو

۶-۳- ضریب همبستگی چوپروف       

۶-۴- ضریب همبستگی فی (ϕ)       

۶-۵- ضریب همبستگی توافق پیرسون یا ضریب همبستگی C      

۶-۶- ضریب هماهنگی کندال (W)   

۶-۷- ضریب همبستگی وی کرامر    

۶-۸- ضریب کیو یول        

۶-۹- ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال تاو        

۶-۱۰- ضریب همبستگی رتبه‌ای سهمی کندال  

۶-۱۱- ضریب همبستگی گاما          

۶-۱۲- همبستگی دو رشته‌ای (rbis)   

۶-۱۳- همبستگی دو رشته‌ای گسترده (rwbis)   

۶-۱۴- همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای (rpbis)    

۶-۱۵- ضریب همبستگی تتراکوریک (rt)         

۶-۱۶- ضریب همبستگی دی‌سامرز   

۶-۱۷- ضریب نایقینی       

۶-۱۸- ضریب لاندا          

۶-۱۹- ضریب همبستگی کاپای کوهن (K)‌     

۶-۲۰- ضریب تاو گودمن و کروسکال

۶-۲۱- ضریب اتا (Eta) یا همبستگی نسبی     

۶-۲۲- ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن        

۶-۲۳- ضریب همبستگی پیرسون (r) 

۶-۲۴- همبستگی جزئی     

۷- مقایسه میانگین

۷-۱- مقایسه میانگین ناپارامتریک     

۷-۱-۱- آزمون نشانه یا علامت        

۷-۱-۲- آزمون نیکویی برازش         

۷-۱-۳- کای‌دو تک نمونه‌ای (۲χ)     

۷-۱-۴- آزمون کای‌دو K نمونه‌ای (۲χ)          

۷-۱-۵- آزمون احتمال قطعی فیشر    

۷-۱-۶- آزمون Z یا آزمون خطای استاندارد میانگین       

۷-۱-۷- آزمون همگونی     

۷-۱-۸- آزمون مک‌نمار     

۷-۱-۹- آزمون مجموع رتبه‌ها          

۷-۱-۱۰- آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون     

۷-۱-۱۱- آزمون والش       

۷-۱-۱۲- آزمون آرایش تصادفی برای زوج‌های جور شده  

۷-۱-۱۳- آزمون مجموع رتبه‌ها یا آزمون من‌ویتنی         

۷-۱-۱۴- آزمون مجموع رتبه‌ها: آزمون کروسکال والیس یا آزمون H           

۷-۱-۱۵- آزمون فریدمن    

۷-۱-۱۶- آزمون کوکران (Q)          

۷-۱-۱۷- آزمون کولموگروف اسمیرنوف (KS)  

۷-۱-۱۸- آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای       

۷-۱-۱۹- آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو نمونه‌ای        

۷-۱-۲۰- آزمون اندرسون دارلینگ     

۷-۱-۲۱- آزمون دوجمله‌ای 

۷-۱-۲۲- آزمون تک نمونه‌ای دورها  

۷-۱-۲۳- آزمون دورهای والد ولفوویتز

۷-۱-۲۴- آزمون موزس برای واکنش‌های حاد   

۷-۱-۲۵- آزمون میانه       

۷-۲- مقایسه میانگین پارامتریک       

۷-۲-۱- آزمون t تک نمونه‌ای          

۷-۲-۲- آزمون t وابسته     

۷-۲-۳- آزمون t مستقل     

۷-۲-۴- تحلیل واریانس یک عامله یا یک‌طرفه 

۷-۲-۵- تحلیل واریانس دو عامله یا دوطرفه     

۷-۲-۶- آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر   

۸- مقایسه‌های پُست‌هوک   

۸-۱- روش LSD

۸-۲- روش HSD           

۸-۳- روش شفه   

۸-۴- آماره مقایسه مقید هلمرت        

۹- تحلیل رگرسیون           

۹-۱- تحلیل رگرسیون خطی ساده     

۹-۲- دوربین- واتسون (DW)         

۹-۳- رگرسیون مصنوعی    

۱۰- تحلیل چند متغیره       

۱۰-۱- تحلیل رگرسیون چندگانه (MRA)      

۱۰-۲- تحلیل رگرسیون لجستیک      

۱۰-۳- تحلیل رگرسیون چندگانه با متغیرهای مستقل کیفی           

۱۰-۴- تحلیل تشخیصی     

۱۰-۵- تحلیل تشخیصی چندگانه       

۱۰-۶- تحلیل مسیر          

۱۰-۷- تحلیل واریانس چند متغیره     

۱۰-۸- آزمون T هتلینگ    

۱۰-۹- تحلیل همبستگی کانونی       

۱۰-۱۰- تحلیل عاملی       

۱۰-۱۰-۱- تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)     

۱۰-۱۰-۲- تحلیل عاملی تأییدی (CFA)       

۱۰-۱۱- تحلیل خوشه‌ای     

۱۰-۱۲- تحلیل خوشه‌ای K میانگین  

منابع و مأخذ فصل

فصل چهاردهم: پژوهش کیفی

۱- مقدمه           

۲- پدیدارشناسی   

۳- هرمنوتیک      

۴- تحلیل محتوا   

۴-۱- تحلیل محتوای کمّی  

۴-۲- تحلیل محتوای کیفی 

۵- تحلیل گفتگو   

۶- تحلیل تم       

۷- گراندد تئوری   

۸- فرامطالعه       

۹- پژوهش ترکیبی

۹-۱- نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی مورس          

۹-۱-۱- طرح‌های ترکیبی استقرایی   

۹-۱-۲- طرح‌های ترکیبی قیاسی      

۹-۲- نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی کرسول؛ کرسول و همکاران        

۹-۲-۱- طرح‌های ترکیبی هم‌زمان زاویه‌بندی   

۹-۲-۲- طرح‌های ترکیبی تودرتو      

۹-۲-۳- طرح ترکیبی هم‌زمان- تغییرپذیر        

۹-۲-۴- طرح ترکیبی متوالی تبیینی   

۹-۲-۵- طرح ترکیبی متوالی- اکتشافی          

۹-۲-۶- طرح ترکیبی متوالی- تغییرپذیر          

۹-۳- نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی تشکری و تدلی           

۹-۴- نوع‌شناسی پژوهش ترکیبی گرین و کاراسلی          

منابع و مأخذ فصل

فصل پانزدهم: بحث و نتیجه‌گیری

۱- مقدمه           

۲- بحث و نتیجه‌گیری       

۳- پیشنهادات پژوهش       

۳-۱- پیشنهادات کاربردی پژوهش    

۳-۲- پیشنهادات آتی         

۴- محدودیت‌های پژوهش  

منابع و مأخذ فصل

فصل شانزدهم: منابع و مأخذ پژوهش

۱- مقدمه           

۲- منابع و مأخذ پژوهش     

۲-۱- منابع         

۲-۲- مأخذ         

۳- نکات مهم در منبع‌نویسی

۴- انواع سیستم‌های منبع‌نویسی        

۴-۱- سبک Harvard     

۴-۲- سبک Chicago    

۴-۳- سبک Vancouver

۴-۴- سبک APA          

۴-۵- سبک AIP

۴-۶- سبک MLA         

۴-۷- سبک Modern Oxford   

۴-۸- سبک MHRA      

۴-۹- سبک IEEE          

۴-۱۰- سبک Turabian  

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
2 − 1 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

کتاب حل تعارضات شخصی و کاری با رویکرد رفتارشناسی دیسک

مولفین:  دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – فرگل

سخنرانی حضوری و ویدئو کنفرانس «مدیریت معنویت سازمانی» برای فرماندهان و مدیران آموزش ناجا

سخنران: جواد فقیهی پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)

دوره آموزشی ارزيابي عملکرد برای مدیران سازمان تامین اجتماعی

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)