مولف: دکتر جواد فقیهی‌پور

با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان

با همکاری: انجمن مدیریت ایران

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۷۱-۰۳-۳

سال انتشار: ۱۳۹۸

ناشر: دارالفنون

تعداد صفحه: ۱۵۴

قطع: وزیری

تیراژ: ۵۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: درآمدی بر رفتارشناسی

چند سؤال؟          

رفتارشناسی بقراط 

تعریف تیپ رفتاری

اهمیت آگاهی از نوع تیپ رفتاری افراد 

ویژگی‌های تیپ رفتاری      

۱- برونگرا یا درونگرا؟       

۲- جزئی‌نگر یا کلی‌نگر؟    

۳- احساسی یا منطقی؟      

۴- داوری‌کننده یا ملاحظه‌کار؟     

تغییر تیپ رفتاری  

فصل دوم: انواع آزمون‌های رفتارشناسی

تئوری انیاگرام      

آزمون توانایی شناختی        

تست شخصیتی پنج عاملی   

تیپ‌شناسی بر اساس شرایط فیزیولوژیک          

تیپ A: استرس   

تیپ B: تعویق کارها          

تیپ C: عدم وجود قاطعیت  

تیپ D: سرکوب احساسات  

شاخص تیپ مایرز – بریگز  

رفتارشناسی دیسک

آیا دیسک یک ابزار برای شناخت شخصیت است؟           

کاربردهای رفتارشناسی دیسک         

مزایای رفتارشناسی دیسک        

ابعاد رفتارشناسی دیسک

فصل سوم: تیپ رفتاری برتری‌طلبی

توصیف کلی        

D‌های مشهور     

طیف تیپ رفتاری  

نشانه‌های High D         

ویژگی‌های High D       

نحوه صحبت High D     

نحوه صحبت با High D  

ویژگی‌های افراد D           

نقاط قوت D       

محدودیت‌های بالقوه D      

ترس‌های افراد D 

سؤالات مورد علاقه D‌       

تمایزات D         

سبک زندگی D    

نگرش D           

تمایلات D         

انگیزاننده‌های D  

محیط‌های مطلوب و ایده‌آل D         

D در مواجهه با فشار و استرس         

شعار D 

جملات و عبارات مورد علاقه D        

نشانه/ سمبل‌های D          

ابراز علاقه و ارتباطات D    

استراتژی‌های ارتباطی با D 

مجذوب کردن D 

خرسندی D        

ناراحتی D          

دوستان D          

زبان بدن D        

کلمات لفظی D‌   

تن صدا D‌          

مصادیق رفتاری D

عملکرد D          

اثربخشی D        

ریسک و مخاطره D          

نحوه تصمیم‌گیری D‌         

روش‌های انجام کار D       

عملکرد تیمی D   

تحلیل اطلاعات D

خصوصیات مثبت D‌ها در کار تیمی    

سبک‌های یادگیری D       

نحوه تدریس D    

ویژگی‌های مدرسین D       

حوزه‌های رشد مدرسین D‌   

بازاریاب D         

فروشنده D         

مشتری D          

الگوی رفتاری D در یک نگاه      

D: آزمون دیسک چه چیزی را می‌سنجد؟

فصل چهارم: تیپ رفتاری تأثیرگذاری

توصیف کلی        

I های مشهور      

طیف تیپ رفتاری  

نشانه‌های رفتاری High I 

بایدهای تعامل با High I  

نبایدهای تعامل با High I 

ویژگی‌های افراد I 

نقاط قوت I         

محدودیت‌های بالقوه I        

ترس‌های افراد I   

سؤالات موردعلاقه I‌          

تمایزات I           

سبک زندگی I     

نگرش I 

تمایلات I           

نفوذ I    

انگیزاننده‌های I    

محیط‌های مطلوب و ایده‌آل I           

I در مواجهه با فشار و استرس           

شعار I   

جملات و عبارات موردعلاقه I           

نشانه/ سمبل‌های I

ابراز علاقه و ارتباطات I      

استراتژی‌های ارتباطی با I   

خرسندی I          

ناراحتی I

دوستان I

زبان بدن I         

کلمات لفظی I     

مصادیق رفتاری I 

اثربخشی I          

ریسک و مخاطره I

نحوه تصمیم‌گیری I‌           

روش‌های انجام کار I         

عملکرد تیمی I     

تحلیل اطلاعات I  

خصوصیات مثبت I‌ها در کار تیمی      

سبک‌های یادگیری I         

نحوه تدریس I     

ویژگی‌های مدرسین I        

حوزه‌های رشد مدرسین I     

بازاریاب I           

مشتری I

الگوی رفتاری I در یک نگاه            

I: آزمون دیسک چه چیزی را می‌سنجد؟ 

فصل پنجم: تیپ رفتاری ثبات

توصیف کلی        

S‌های مشهور      

طیف تیپ رفتاری  

نشانه‌های رفتاری High S

بایدهای تعامل با High S 

نبایدهای تعامل با High S

ویژگی‌های افراد S

نقاط قوت S        

محدودیت‌های بالقوه S       

ترس‌های افراد S  

سؤالات موردعلاقه S‌         

تمایزات S          

سبک زندگی S    

نگرش S

تمایلات S          

انگیزاننده‌های S   

محیط‌های مطلوب و ایده‌آل S          

S در مواجهه با فشار و استرس          

شعار S  

جملات و عبارات موردعلاقه S          

نشانه/ سمبل‌های S          

ابراز علاقه و ارتباطات S     

استراتژی‌های ارتباطی با S  

خرسندی S         

ناراحتی S           

دوستان S          

زبان بدن S        

کلمات لفظی S    

تن صدا S           

مصادیق رفتاری S

اثربخشی S         

ریسک و مخاطره S           

نحوه تصمیم‌گیری S‌          

روش‌های انجام کار S        

عملکرد تیمی S    

تحلیل اطلاعات S 

خصوصیات مثبت S‌ها در کار تیمی     

سبک‌های یادگیری S        

نحوه تدریس S    

ویژگی‌های مدرسین S       

حوزه‌های رشد مدرسین S    

بازاریاب S          

مشتری S           

الگوی رفتاری S در یک نگاه

S: آزمون دیسک چه چیزی را می‌سنجد؟

فصل ششم: تیپ رفتاری تطابق

توصیف کلی        

C‌های مشهور     

طیف تیپ رفتاری  

نشانه‌های رفتاری High C

بایدهای تعامل با High C

نبایدهای تعامل با High C

ویژگی‌های افراد C           

نقاط قوت C       

محدودیت‌های بالقوه C      

ترس‌های افراد C 

سؤالات موردعلاقه C‌        

تمایزات C          

سبک زندگی C    

نگرش C           

تمایلات C         

انگیزاننده‌های C  

محیط‌های مطلوب و ایده‌آل C          

C در مواجهه با فشار و استرس         

شعار C  

جملات و عبارات موردعلاقه C         

نشانه/ سمبل‌های C          

خرسندی C        

ناراحتی C          

دوستان C          

کلمات لفظی C    

تن صدا C          

مصادیق رفتاری C

اثربخشی C        

ریسک و مخاطره C          

نحوه تصمیم‌گیری C‌         

روش‌های انجام کار C       

عملکرد تیمی C   

در تحلیل اطلاعات C        

خصوصیات مثبت Cها در کار تیمی    

سبک‌های یادگیری C        

نحوه تدریس C    

ویژگی‌های مدرسین C       

حوزه‌های رشد مدرسین C   

الگوی رفتاری C در یک نگاه           

C: آزمون دیسک چه چیزی را می‌سنجد؟

فصل هفتم: مقایسه ابعاد رفتارشناسی دیسک

ویژگی‌ها

انگیزه‌ها 

نگرش‌ها

نیازها    

پاسخ به کشمکش 

امور مالی

مدیریت تغییر       

دیدگاه در خصوص پرداخت حقوق       

یک ارائه خوب!     

ماهیت شغلی       

کار تیمی

تمایلات افراد       

محیط مطلوب      

دوستان  

اثربخشی

سازگاری

نقاط بارز و مثبت   

درون‌گرا یا برونگرا

چگونه کفش می‌خرید؟       

مشتری‌مداری                

استراتژی‌های تعامل و مذاکره  

فصل هشتم: الگوهای رفتارشناسی دیسک

انواع الگوها         

۱- الگوی توسعه‌دهنده یا الگوی اجرایی (High D)       

۲- الگوی الهام‌بخش (High DI)    

۳- الگوی نتیجه گرا یا الگوی محرک (DI)      

۴- الگوی خلاق یا الگوی استراتژیک (DC)     

۵- الگوی ارتقاء‌دهنده یا مذاکره‌کننده (High I)

۶- الگوی متقاعدکننده یا الگوی بازاریاب (ID)  

۷- الگوی ارزیاب یا الگوی عملکرد (IC)         

۸- الگوی مشاور یا الگوی ارتباطی (IS)          

۹- الگوی متخصص (High S)       

۱۰- الگوی نائل‌شونده یا الگوی پیش‌برنده یا الگوی بازرس (SD)   

۱۱- الگوی نماینده یا الگوی هماهنگ (SI)      

۱۲- الگوی جستجوگر (SCD)         

۱۳- الگوی متفکر هدفمند یا الگوی آموزش‌دهنده (High C)       

۱۴- الگوی کمال‌گرا یا الگوی آرمان‌گرا (CS)   

۱۵ – الگوی متبحر یا الگوی دیپلماتیک (CIS)

فصل نهم: آزمون رفتارشناسی دیسک

دستورالعمل          

نحوه امتیازدهی    

مفهوم هر گراف

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
9 + 18 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

کتاب حل تعارضات شخصی و کاری با رویکرد رفتارشناسی دیسک

مولفین:  دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – فرگل

سخنرانی حضوری و ویدئو کنفرانس «مدیریت معنویت سازمانی» برای فرماندهان و مدیران آموزش ناجا

سخنران: جواد فقیهی پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)

دوره آموزشی ارزيابي عملکرد برای مدیران سازمان تامین اجتماعی

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)