دوره‌ها و سخنرانی‌ها

برگزاری دوره آموزشی «راهکارهای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی» برای فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) مخاطبین: فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی

دوره‌ها و سخنرانی‌ها

دوره MBA؛ درس مدیریت بازاریابی با رویکردی بر بازاریابی داخلی و خارجی در دانشگاه تهران

برگزاری دوره مدیریت بازاریابی در دوره MBA دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (با رویکردی بر بازاریابی داخلی و بازاریابی خارجی)