دوره‌ها و سخنرانی‌ها

برگزاری دوره آموزشی «راهکارهای نهادینه‌سازی انضباط سازمانی» برای فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) مخاطبین: فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی