دوره‌ها و سخنرانی‌ها

دوره آشنایی با روش‌ها و فنون کار با مدیران مافوق برای مدیران شرکت آلومینیوم اراک – ایرالکو (گروه دوم)

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) تاریخ برگزاری دوره: مهرماه ۱۴۰۰