مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – سارا حسینی ارانی

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۵۲-۲۸-۶

سال انتشار: ۱۳۹۹

ناشر: دارالفنون

تعداد صفحه: ۱۴۴

قطع: وزیری

تیراژ: ۵۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید

فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

مقدمه    

ابعاد و قطب‌ها     

۱- درون‌گرا – برون‌گرا       

۲- منطقی- شهودی          

۳- تفکرگرا – احساسی       

۴-‌ قضاوت‌گرا – ملاحظه‌گر 

مشرب‌ها و تیپ‌ها 

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: تیپ‌های مشرب تحلیل‌گر

مشرب تحلیل‌گر    

۱- تیپ معمار (INTJ)      

۱-۱- توصیف کلی تیپ معمار           

۱-۲- رفتارهای تیپ معمار  

۱-۳- نقاط قوت تیپ معمار  

۱-۴- نقاط ضعف تیپ معمار

۱-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ معمار    

۱-۶- توسعه فردی تیپ معمار           

۱-۷- نگهداشت تیپ معمار  

۱-۸- رمز موفقیت تیپ معمار           

۱-۹- مشاغل مناسب تیپ معمار        

۲- تیپ منطق‌دان (INTP)

۲-۱- توصیف کلی تیپ منطق‌دان      

۲-۲- رفتارهای تیپ منطق‌دان         

۲-۳- نقاط قوت تیپ منطق‌دان         

۲-۴- نقاط ضعف تیپ منطق‌دان       

۲-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ منطق‌دان          

۲-۶- توسعه فردی تیپ منطق‌دان     

۲-۷- نگهداشت تیپ منطق‌دان         

۲-۸- رمز موفقیت تیپ منطق‌دان      

۲-۹- مشاغل مناسب تیپ منطق‌دان  

۳- تیپ فرمانده (ENTJ)   

۳-۱- توصیف کلی تیپ فرمانده        

۳-۲- رفتارهای تیپ فرمانده

۳-۳- نقاط قوت تیپ فرمانده

۳-۴- نقاط ضعف تیپ فرمانده          

۳-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ فرمانده 

۳-۶- توسعه فردی تیپ فرمانده        

۳-۷- نگهداشت تیپ فرمانده

۳-۸- رمز موفقیت تیپ فرمانده         

۳-۹- مشاغل مناسب تیپ فرمانده     

۴- تیپ مباحثه‌کننده (ENTP)         

۴-۱- توصیف کلی تیپ مباحثه‌کننده   

۴-۲- رفتارهای تیپ مباحثه‌کننده       

۴-۳- نقاط قوت تیپ مباحثه‌کننده      

۴-۴- نقاط ضعف تیپ مباحثه‌کننده     

۴-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ مباحثه‌کننده        

۴-۶- توسعه فردی تیپ مباحثه‌کننده   

۴-۷- نگهداشت تیپ مباحثه‌کننده      

۴-۸- رمز موفقیت تیپ مباحثه‌کننده   

۴-۹- مشاغل مناسب تیپ مباحثه‌کننده

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: تیپ‌های مشرب ایده‌آل‌گرا

مشرب ایده‌آل‌گرا   

۵- تیپ حامی (INFJ)      

۵-۱- توصیف کلی تیپ حامی          

۵-۲- رفتارهای تیپ حامی  

۵-۳- نقاط قوت تیپ حامی 

۵-۴- نقاط ضعف تیپ حامی

۵-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ حامی   

۵-۶- توسعه فردی تیپ حامی          

۵-۷- نگهداشت تیپ حامی 

۵-۸- رمز موفقیت تیپ حامی           

۵-۹- مشاغل مناسب تیپ حامی       

۶- تیپ میانجی (INFP)   

۶-۱- توصیف کلی تیپ میانجی        

۶-۲- رفتارهای تیپ میانجی

۶-۳- نقاط قوت تیپ میانجی           

۶-۴- نقاط ضعف تیپ میانجی          

۶-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ میانجی 

۶-۶- توسعه فردی تیپ میانجی        

۶-۷- نگهداشت تیپ میانجی           

۶-۸- رمز موفقیت تیپ میانجی        

۶-۹- مشاغل مناسب تیپ میانجی     

۷- تیپ پیش‌قدم (ENFJ)  

۷-۱- توصیف کلی تیپ پیش‌قدم       

۷-۲- رفتارهای تیپ پیش‌قدم           

۷-۳- نقاط قوت تیپ پیش‌قدم          

۷-۴- نقاط ضعف تیپ پیش‌قدم         

۷-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ پیش‌قدم

۷-۶- توسعه فردی تیپ پیش‌قدم       

۷-۷- نگهداشت تیپ پیش‌قدم          

۷-۸- رمز موفقیت تیپ پیش‌قدم        

۷-۹- مشاغل مناسب تیپ پیش‌قدم    

۸- تیپ سرباز کهنه‌کار (ENFP)      

۸-۱- توصیف کلی تیپ سرباز کهنه‌کار

۸-۲- رفتارهای تیپ سرباز کهنه‌کار   

۸-۳- نقاط قوت تیپ سرباز کهنه‌کار   

۸-۴- نقاط ضعف تیپ سرباز کهنه‌کار 

۸-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ سرباز کهنه‌کار     

۸-۶- توسعه فردی تیپ سرباز کهنه‌کار

۸-۷- نگهداشت تیپ سرباز کهنه‌کار   

۸-۸- رمز موفقیت تیپ سرباز کهنه‌کار

۸-۹- مشاغل مناسب تیپ سرباز کهنه‌کار         

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: تیپ‌های مشرب پشتیبان

مشرب پشتیبان     

۹- تیپ آمایش‌گر (ISTJ)  

۹-۱- توصیف کلی تیپ آمایش‌گر      

۹-۲- رفتارهای تیپ آمایش‌گر          

۹-۳- نقاط قوت تیپ آمایش‌گر         

۹-۴- نقاط ضعف تیپ آمایش‌گر        

۹-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ آمایش‌گر           

۹-۶- توسعه فردی تیپ آمایش‌گر      

۹-۷- نگهداشت تیپ آمایش‌گر         

۹-۸- رمز موفقیت تیپ آمایش‌گر       

۹-۹- مشاغل مناسب تیپ آمایش‌گر   

۱۰- تیپ مدافع (ISFJ)     

۱۰-۱- توصیف کلی تیپ مدافع         

۱۰-۲- رفتارهای تیپ مدافع

۱۰-۳- نقاط قوت تیپ مدافع

۱۰-۴- نقاط ضعف تیپ مدافع          

۱۰-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ مدافع  

۱۰-۶- توسعه فردی تیپ مدافع         

۱۰-۷- نگهداشت تیپ مدافع

۱۰-۸- رمز موفقیت تیپ مدافع         

۱۰-۹- مشاغل مناسب تیپ مدافع      

۱۱- تیپ مدیر اجرایی (ESTJ)        

۱۱-۱- توصیف کلی تیپ مدیر اجرایی 

۱۱-۲- رفتارهای تیپ مدیر اجرایی    

۱۱-۳- نقاط قوت تیپ مدیر اجرایی    

۱۱-۴- نقاط ضعف تیپ مدیر اجرایی  

۱۱-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ مدیر اجرایی     

۱۱-۶- توسعه فردی تیپ مدیر اجرایی

۱۱-۷- نگهداشت تیپ مدیر اجرایی    

۱۱-۸- رمز موفقیت تیپ مدیر اجرایی 

۱۱-۹- مشاغل مناسب تیپ مدیر اجرایی         

۱۲- تیپ نماینده (ESFJ)  

۱۲-۱- توصیف کلی تیپ نماینده       

۱۲-۲- رفتارهای تیپ نماینده           

۱۲-۳- نقاط قوت تیپ نماینده          

۱۲-۴- نقاط ضعف تیپ نماینده         

۱۲-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ نماینده

۱۲-۶- توسعه فردی تیپ نماینده       

۱۲-۷- نگهداشت تیپ نماینده          

۱۲-۸- رمز موفقیت تیپ نماینده        

۱۲-۹- مشاغل مناسب تیپ نماینده    

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: تیپ‌های مشرب جستجوگر

مشرب جستجوگر  

۱۳- تیپ هنرمند (ISTP)   

۱۳-۱- توصیف کلی تیپ هنرمند       

۱۳-۲- رفتارهای تیپ هنرمند           

۱۳-۳- نقاط قوت تیپ هنرمند          

۱۳-۴- نقاط ضعف تیپ هنرمند         

۱۳-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ هنرمند

۱۳-۶- توسعه فردی تیپ هنرمند       

۱۳-۷- نگهداشت تیپ هنرمند          

۱۳-۸- رمز موفقیت تیپ هنرمند       

۱۳-۹- مشاغل مناسب تیپ هنرمند    

۱۴- تیپ ماجراجو (ISFP)  

۱۴-۱- توصیف کلی تیپ ماجراجو      

۱۴-۲- رفتارهای تیپ ماجراجو         

۱۴-۳- نقاط قوت تیپ ماجراجو         

۱۴-۴- نقاط ضعف تیپ ماجراجو       

۱۴-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ ماجراجو           

۱۴-۶- توسعه فردی تیپ ماجراجو      

۱۴-۷- نگهداشت تیپ ماجراجو         

۱۴-۸- رمز موفقیت تیپ ماجراجو      

۱۴-۹- مشاغل مناسب تیپ ماجراجو   

۱۵- تیپ کارآفرین (ESTP)           

۱۵-۱- توصیف کلی تیپ کارآفرین     

۱۵-۲- رفتارهای تیپ کارآفرین        

۱۵-۳- نقاط قوت تیپ کارآفرین        

۱۵-۴- نقاط ضعف تیپ کارآفرین      

۱۵-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ کارآفرین         

۱۵-۶- توسعه فردی تیپ کارآفرین    

۱۵-۷- نگهداشت تیپ کارآفرین        

۱۵-۸- رمز موفقیت تیپ کارآفرین     

۱۵-۹- مشاغل مناسب تیپ کارآفرین 

۱۶- تیپ بازیگر (ESFP)  

۱۶-۱- توصیف کلی تیپ بازیگر        

۱۶-۲- رفتارهای تیپ بازیگر

۱۶-۳- نقاط قوت تیپ بازیگر           

۱۶-۴- نقاط ضعف تیپ بازیگر         

۱۶-۵- ابزارهای انگیزشی تیپ بازیگر 

۱۶-۶- توسعه فردی تیپ بازیگر        

۱۶-۷- نگهداشت تیپ بازیگر           

۱۶-۸- رمز موفقیت تیپ بازیگر        

۱۶-۹- مشاغل مناسب تیپ بازیگر     

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
17 − 10 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

دکتر جواد فقیهی‌پور

درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته برای دانشپذیران دوره دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور(دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) مدت:

کتاب تفکر استراتژیک‌

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – حامد

دوره مدیریت زمان برای مدیران گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)